menu

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Waaltjes.nl Sierbestrating te Winssen, hierna te noemen Waaltjes.nl, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Waaltjes.nl gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van evt. Algemene voorwaarden van de wederpartijen

Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en prijslijsten van Waaltjes.nl, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven. Zij gelden alleen ten opzichte van de Koper aan wie zij zijn gericht, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle aanbiedingen vervallen veertien (14) dagen na de datum waarop het aanbod is gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de betreffende aanbieding.
 3. In het kader van door Waaltjes.nl gedane aanbiedingen aan Koper verstrekte catalogi, tekeningen, afbeeldingen en adviezen zijn niet bindend en blijven eigendom van Waaltjes.nl. Koper is er voor verantwoordelijk dat deze niet worden gekopieerd en/of aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven.
 4. Waaltjes.nl is slechts door een aanbieding gebonden, indien zij binnen de termijn waarin de aanbieding geldt, schriftelijk bericht van aanvaarding heeft ontvangen van Koper, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Indien het bericht van aanvaarding ná het verstrijken van de aanbiedingstermijn wordt ontvangen door Waaltjes.nl komt slechts een overeenkomst tot stand, indien Waaltjes.nl Koper aldus schriftelijk bericht, dan wel indien Waaltjes.nl feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht.
 5. Alle partijen in het assortiment met de stempel ‘partij en of handelskwaliteit’. Deze materialen dienen binnen 30 dagen na de besteldatum te zijn afgenomen.
 6. Voor het overige komen overeenkomsten tot stand indien en voor zover Waaltjes.nl een door Koper verstrekte opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel indien Waaltjes.nl feitelijk een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de opdracht. De schriftelijke aanvaarding van een opdracht door Waaltjes.nl wordt geacht de overeenkomst tussen Partijen juist en volledig weer te geven, tenzij Koper binnen achtenveertig (48) uren na het tijdstip van ontvangst van de aanvaarding tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Waaltjes.nl.

Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het in lid 2 verder gestelde gaat de eigendom van en het risico voor beschadiging of tenietgaan van de goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij levering. In geval de goederen getransporteerd moeten worden is het risico van transport, voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan, voor de koper.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Waaltjes.nl zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Waaltjes.nl voldaan heeft.
 3. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. Van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uur na de ontdekking daarvan aan Waaltjes.nl te melden.
 4. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

Levering

 1. De levering van de goederen door Waaltjes.nl vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.
 2. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
 3. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Waaltjes.nl na mondeling of schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen zonder dat hierdoor voor de Koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
 4. Bij bezorging worden de materialen naast de vrachtwagen gelost tot zover deze kan komen; dit ter beoordeling aan de chauffeur.
 5. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Waaltjes.nl bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Retourneren

Wanneer er, uitsluitend na afspraak met Waaltjes.nl, materialen retour worden gebracht of eventueel retour worden gehaald, zal bij de terugbetaling altijd minimaal 20% van het betaalde bedrag per verkoopeenheid worden ingehouden ter compensatie van de handlingskosten.
De hoeveelheid van de retour te halen materialen is uitsluitend mogelijk in niet uitgepakte minimale verpakkingseenheden.
Tijdens de afspraak voor het retour halen zullen tevens de kosten van het transport worden opgegeven.
Deze transportkosten zullen altijd worden verrekend met de terugbetaling. Terugbetalingen worden uitsluitend via een bankoverschrijving verricht. Materialen welke speciaal voor, of op verzoek van de klant zijn besteld en materialen welke onderhevig zijn aan kleur- en/of tintverschillen worden niet retour genomen.
Retournering dient sowieso binnen 14 dagen na aflevering te geschieden.

Ontvangst

 1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
 2. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
 3. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen.

Prijzen en betalingen

 1. De door Waaltjes.nl opgegeven prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 2. Overeengekomen prijzen zijn bindend. Waaltjes.nl is gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven, indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Waaltjes.nl toekomende bevoegdheid of een op Waaltjes.nl rustende verplichting ingevolge de wet, zoals verhoging van rechten en/of accijnzen, verhoging van importeur- en/of fabrikanten-prijzen. Waaltjes.nl zal hiervan de Koper mondeling of schriftelijke mededeling doen. Tevens is de Koper in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 3. Betaling dient plaats te vinden voor levering, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Indien een levering op rekening geschiedt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 5. Indien Waaltjes.nl een overeenkomst sluit met een Bedrijf is het Bedrijf bij het uitblijven van (tijdige) betaling zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Waaltjes.nl zal dan aanspraak maken op een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening en buitenrechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% berekend over de hoofdsom en de verschuldigde rente, zulks met een minimum van € 50,00.
 6. Indien Waaltjes.nl een overeenkomst sluit met een Consument, zal Waaltjes.nl bij het uitblijven van (tijdige) betaling de Consument in gebreke stellen en de Consument in de gelegenheid stellen de factuur alsnog te voldoen binnen veertien dagen na ingebrekestelling. Indien de Consument ook daarna tekortschiet in de nakoming van de verbintenis zal Waaltjes.nl aanspraak maken op de wettelijk rente en incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen blijven eigendom van Waaltjes.nl, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

Aansprakelijkheid

 1. Waaltjes.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 2. De aansprakelijkheid van Waaltjes.nl is beperkt tot maximaal het bedrag van de factuur. De aansprakelijkheid van Waaltjes.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. Voor eventuele afwijkingen in maatvoeringen kan Waaltjes.nl niet aansprakelijk worden gesteld.
 4. Voor witte uitslag ofwel calciumcarbonaat, welke voorkomt bij betonproducten, aanvaardt Waaltjes.nl geen aansprakelijkheid. Het wordt veroorzaakt door een chemisch reactie van cement en water. Deze witte uitslag verdwijnt in de regel vanzelf.

Ontbinding

In geval van niet tijdige betaling, faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding v.e. regeling aan crediteuren, beslaglegging op vermogen, of gedeelte daarvan, liquidatie en alle anderen vormen van onrechtmatig handelen door koper, behoudt Waaltjes.nl zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Indien Waaltjes.nl besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het geleverde is direct en geheel opeisbaar.

Afwijkingen

 1. Getoonde showtuinmonsters kunnen qua kleur en structuur afwijken van de te leveren partij.
 2. Natuursteen is een natuurproduct. Monsters van natuursteen geven een indicatie van kleur en structuur, afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn onvermijdelijk.
 3. Bij natuursteen tegels kunnen maat- en dikteverschillen tussen tegels onderling voorkomen. Bij een gezaagde tegel kan de diktetolerantie + of - 2 mm bedragen. De tolerantie t.o.v. de opgegeven oppervlaktemaat bedraagt + of - 2 %.
 4. Siertegels met een vlak en/of gecoat oppervlak kunnen in meer of mindere mate krasgevoelig zijn. Bij donkere tegels vallen krassen meer op, hoe lichter en genuanceerder de tegels hoe minder een kras opvalt. Dit kan nooit reden zijn tot reclamatie.
 5. Kleurverschillen, haarlijntjes/ scheurtjes zijn natuurlijke verschijnselen, zij vormen nooit een aanleiding tot weigering of reclamatie van de geleverde goederen.

Garantie

 1. De garantie op de geleverde goederen beperkt zich tot de productgarantie, zoals door de producent van de zaak verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Koper en / of door derden.

Onderzoek en reclamatie

 1. De Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen de Koper ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is afgesproken en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 1 week na ontdekking schriftelijk aan Waaltjes.nl te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Koper geacht de levering te hebben goedgekeurd.
 2. Voor verwerking van de materialen dient de Koper te lezen of er eventueel een specifiek verwerkingsadvies aanwezig is op de pakketten en de door Waaltjes.nl beschikbaar gestelde INFO brochure/verwerkingsadviezen voor bestrating te raadplegen. Deze worden getekend en afgeleverd bij levering aan de Koper.
 3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de Koper.
 4. Op verwerkt materiaal is geen reclamering meer mogelijk. Materialen die eenmaal zijn verwerkt, toegepast of gewijzigd, zijn als zodanig geaccepteerd en kunnen nooit achteraf reden tot klacht zijn.

Statiegeldpallets

Waaltjes.nl kan statiegeld aan de Koper in rekening brengen voor de pallets.

De Koper heeft recht op terugbetaling of verrekening van dit bedrag, mits de pallets schoon en onbeschadigd worden geretourneerd. U dient de factuur hiervoor mee te nemen.

Er wordt géén statiegeld uitgekeerd indien de pallets onbruikbaar zijn voor hergebruik. Ook pallets waarvoor u geen statiegeld heeft betaald, mogen retour, mits deze bij Waaltjes.nl vandaan komen.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.