menu

Betalen

  1. Betaling dient plaats te vinden voor levering, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
  2. Indien een levering op rekening geschiedt, dient betaling te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
  3. Indien Waaltjes.nl een overeenkomst sluit met een Bedrijf is het Bedrijf bij het uitblijven van (tijdige) betaling zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Waaltjes.nl zal dan aanspraak maken op een vertragingsrente van 2% per maand over het openstaande bedrag tot de dag der algehele voldoening en buitenrechtelijke incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% berekend over de hoofdsom en de verschuldigde rente, zulks met een minimum van € 50,00.
  4. Indien Waaltjes.nl een overeenkomst sluit met een Consument, zal Waaltjes.nl bij het uitblijven van (tijdige) betaling de Consument in gebreke stellen en de Consument in de gelegenheid stellen de factuur alsnog te voldoen binnen veertien dagen na ingebrekestelling. Indien de Consument ook daarna tekortschiet in de nakoming van de verbintenis zal Waaltjes.nl aanspraak maken op de wettelijk rente en incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.